Privacy verklaring

Djoser hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy verklaring  geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Djoser houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit betekent dat:
 

 • Wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy verklaring
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Djoser passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Djoser geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de geboekte reis waarvoor ze zijn verstrekt
 • Als je bij ons solliciteert op een vacature (of open sollicitatie) wij je persoonsgegevens moeten verwerken
 • Wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze zullen respecteren


Als Djoser zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van onze klanten


Als je bij ons een reis hebt geboekt, moeten we persoonsgegevens van jou als klant verwerken vanwege administratieve doeleinden en uiteraard om uitvoering te kunnen geven aan de door jou geboekte reis, zoals bijvoorbeeld reserveringen verzorgen bij luchtvaartmaatschappijen, hotels en lokale touroperators. Wij moeten ook je boeking en je ‘Mijn Djoser account’ kunnen beheren. Daarnaast moeten we kunnen communiceren over je geboekte reis, je kunnen uitnodigingen voor onze Reizigers Informatiedagen dan wel voor andere informatieve bijeenkomsten. Ook in geval van een calamiteit is het noodzakelijk over deze gegevens te beschikken. 

De basis om je persoonsgegevens te gebruiken ligt in de overeengekomen reisovereenkomst die wij met elkaar hebben afgesloten. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Djoser de volgende persoonsgegevens vragen:
 

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Paspoortgegevens (kopie of alleen nummer en datum/plaats uitgifte, afhankelijk van de geboekte reis). In sommige gevallen hebben wij  jouw paspoortgegevens nodig voor een visumaanvraag. Ook kan het voorkomen dat we voor het inchecken in hotels of voor het reserveren van een binnenlandse vlucht of treinreis je paspoort gegevens nodig hebben. Of om je te kunnen laten reizen in bepaalde landen, indien overheidsinstanties dit eisen
 • Relevante bijzonderheden voor de reis en eventuele speciale dieet wensen. Als deze gegevens door jou worden aangeleverd, is dit uiteraard met jouw toestemming
 • We gebruiken ook persoonsgegevens van andere reisgenoten die door de hoofdboeker zijn aangeleverd. Zorg er voor dat ook zij hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens ook daadwerkelijk mag aanleveren

  Je persoonsgegevens of die van je reisgenoten worden door Djoser opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de reisovereenkomst (geboekte reis), gedurende de periode van de reisovereenkomst. Ze worden opgeslagen en gebruikt om je te informeren over de reizen, als wel opgeslagen en bewaard in ‘Mijn Djoser’ zodat je na de reis ook toegang blijft hebben tot ‘ Mijn Djoser’. Na de reis bewaren wij je gegevens, tenzij je ons laat weten dat je dat niet wilt.


Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Djoser verstuurt regelmatig nieuwsbrieven aan klanten en geïnteresseerden. Wil je de nieuwsbrief ontvangen dan kun je je inschrijven via een formulier op de Djoser website  
Op het formulier vragen wij je naam, e-mailadres en postcode. Deze persoonsgegevens van de nieuwsbrief abonnees worden door Djoser gebruikt om je te informeren over onze reizen, informatie te geven over reisbestemmingen, aanbiedingen en informatiedagen.

Je persoonsgegevens worden door Djoser bewaard en alleen gebruikt om nieuwsbrieven te versturen gedurende de periode dat je bent aangemeld. Je kunt je hier afmelden voor onze nieuwsbrieven.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerden voor onze reizen worden door Djoser verwerkt ten behoeve van Informatieverstrekking over onze reizen in de vorm van een of meerdere brochures en of magazines. Op de Djoser website staat een aanvraagformulier voor het aanvragen van een of meerdere brochures. Brochures kunnen ook door middel van een ingevulde antwoordkaart per post of telefonisch worden aangevraagd.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) (het aanvragen van brochures) kan Djoser de volgende persoonsgegevens vragen:
 

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres

Je persoonsgegevens worden door Djoser opgeslagen ten behoeve van het toesturen van brochures gedurende de periode dat je gezien wordt als een geïnteresseerde van de Djoser reizen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft bij het boeken van een reis zullen wij niet aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de reisovereenkomst.

Denk daarbij aan luchtvaartmaatschappijen, hotels, vervoersbedrijven en lokale agentschappen binnen en buiten de EU.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, met uitzondering van derden die nodig zijn om je reis uit te voeren, zoals bijvoorbeeld lokale agentschappen buiten de EU en hotels. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Djoser bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
 

 • Alle personen die namens Djoser van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens


Je communicatie met Djoser

Als je ons een e-mail stuurt, online of via sociale media met ons chat, deelneemt aan online webinars / landenpresentaties, leggen wij je  communicatie met ons vast voor kwaliteit en leerdoeleinden. 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken, tenzij wij deze nog nodig hebben voor de uitvoering van de reis. 
 
Geautomatiseerde technologieën

Indien je onze website bezoekt, kunnen wij de volgende gegevens automatisch verzamelen: websitegedrag, websitepatronen en browserinformatie. We verzamelen deze gegevens door cookies, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens website bezoek onthouden en opslaan op je computer/apparaat.

Wat doen cookies?

Cookies hebben verschillende functies. In de eerste plaats vergemakkelijken ze het surfen door inlognamen, wachtwoorden, inhoud van winkelwagentjes en bijvoorbeeld laatst bekeken reizen te onthouden. Websites gebruiken cookies ook om bij te houden hoeveel bezoekers er op een site komen en welke pagina’s populair zijn. Er zijn ook cookies die registreren welke websites je bezoekt en zo een inschatting maken van je interesses. Voor het leveren van een betere gebruikerservaring, beleving en volledige werking van de website plaatst Djoser cookies op jouw computer.

De cookies worden dus gebruikt om de Djoserwebsite beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Wij kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. Bezoek je onze site via een nieuwsbrief dan word je automatisch ingelogd door middel van een cookie. Hiermee kunnen we er voor zorgen dat je sneller vindt wat je zoekt. Wij kunnen cookies niet herleiden tot een pc of individu. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt  het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

privacy@djoser.nl

Contactgegevens Nederland

Djoser
Breestraat 125
2311CM Leiden

Contactgegevens België

Djoser
Bagattenstraat 176
9000 Gent


Laatste update; mei 2018